Friday, April 12, 2013

1304.2598 (Dipanjan Dey et al.)

Galactic Dark Matter and Bertrand Space-times    [PDF]

Dipanjan Dey, Kaushik Bhattacharya, Tapobrata Sarkar

1304.3123 (Richard J. Parker et al.)

The binary companion mass ratio distribution: an imprint of the star formation process?    [PDF]

Richard J. Parker, Maddalena M. Reggiani

1304.3125 (Kevin Heng et al.)

Debris discs around M stars: non-existence versus non-detection    [PDF]

Kevin Heng, Matej Malik

1304.3131 (Blakesley Burkhart et al.)

The Effects of Radiative Transfer on the PDFs of Molecular MHD Turbulence    [PDF]

Blakesley Burkhart, V. Ossenkopf, A. Lazarian, J. Stutzki

1304.3133 (A. Lazarian)

Reconnection Diffusion, Star Formation and Numerical Simulations    [PDF]

A. Lazarian

1304.3174 (Zhi-Ying Huo et al.)

The LAMOST Survey of Background Quasars in the Vicinity of the Andromeda and Triangulum Galaxies -- II. Results from the Commissioning Observations and the Pilot Surveys    [PDF]

Zhi-Ying Huo, Xiao-Wei Liu, Mao-Sheng Xiang, Hai-Bo Yuan, Yang Huang, Hui-Hua Zhang, Lin Yan, Zhong-Rui Bai, Jian-Jun Chen, Xiao-Yan Chen, Jia-Ru Chu, Yao-Quan Chu, Xiang-Qun Cui, Bing Du, Yong-Hui Hou, Hong-Zhuan Hu, Zhong-Wen Hu, Lei Jia, Fang-Hua Jiang, Ya-Juan Lei, Ai-Hua Li, Guang-Wei Li, Guo-Ping Li, Jian Li, Xin-Nan Li, Yan Li, Ye-Ping Li, Gen-Rong Liu, Zhi-Gang Liu, Qi-Shuai Lu, A-Li Luo, Yu Luo, Li Men, Ji-Jun Ni, Yong-Jun Qi, Zhao-Xiang Qi, Jian-Rong Shi, Huo-Ming Shi, Shi-Wei Sun, Zheng-Hong Tang, Yuan Tian, Liang-Ping Tu, Dan Wang, Feng-Fei Wang, Gang Wang, Jia-Ning Wang, Lei Wang, Shu-Qing Wang, You Wang, Yue-Fei Wang, Ming-Zhi Wei, Yue Wu, Xiang-Xiang Xue, Zheng-Qiu Yao, Yong Yu, Hui Yuan, Chao Zhai, En-Peng Zhang, Hao-Tong Zhang, Jian-Nan Zhang, Wei Zhang, Yan-Xia Zhang, Yong Zhang, Zhen-Chao Zhang, Gang Zhao, Ming Zhao, Yong-Heng Zhao, Fang Zhou, Xin-Lin Zhou, Yong-Tian Zhu, Si-Cheng Zou

1304.3244 (Luming Sun et al.)

RX J1301.9+2747: A Highly Variable Seyfert Galaxy with Extremely Soft X-ray Emission    [PDF]

Luming Sun, Xinwen Shu, Tinggui Wang

1304.3248 (P. F. Guillén et al.)

Multiple outflows in the planetary nebula NGC 6058    [PDF]

P. F. Guillén, R. Vázquez, L. F. Miranda, S. Zavala, M. E. Contreras, S. Ayala, A. Ortiz-Ambriz

1304.3401 (Philip G. Breen et al.)

Dynamical evolution of black hole sub-systems in idealised star clusters    [PDF]

Philip G. Breen, Douglas C. Heggie

1304.3409 (Lennart Lindegren et al.)

The case for high precision in elemental abundances of stars in the era of large spectroscopic surveys    [PDF]

Lennart Lindegren, Sofia Feltzing